Bài viết

[Cập nhật 1] Cách xây dựng và cài đặt GPU / CPU TensorFlow cho Windows từ mã nguồn bằng bazel và Python 3.6 Đây là một bản cập nhật cho câu chuyện trước đây của tôi. Có gì mới ở đây:
Đăng trên 15-12-2019
[Cập nhật 2] Cách xây dựng và cài đặt GPU / CPU TensorFlow cho Windows từ mã nguồn bằng bazel và Python 3.6 Đây là một bản cập nhật cho câu chuyện trước đây của tôi. Có gì mới ở đây:
Đăng trên 03-11-2019